Entertainment - Thursday through Sunday

April
18 Thursday - Johno & Denis O'Neil 7pm
   
19 Friday - Marty Quirk - 7:30pm
   
20 Saturday - Marty Quirk - 7:30pm
   
21 Sunday - Kevin Dolan and Simon Crawford 7:30pm
   
   
25 Thursday - Johno & Doug Hazard 7pm
   
26 Friday - Marty Quirk - 7:30pm
   
27 Saturday - Marty Quirk - 7:30pm
   
28 Sunday - Kevin Dolan and Simon Crawford 7:30pm